Taryfy za wodę i ścieki

INFORMACJA TARYFOWA PWIK KONIN

 1. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków obowiązują od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 maja 2021 r. i zostały zatwierdzone Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr PO.RET.070.297.2.ZG z dnia 2 maja 2018r.
 2. Taryfy w ujęciu tabelarycznym z podziałem na „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę” oraz „Taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej” obowiązują  w okresach 12 miesięcznych:
 1. I   okres od 1 czerwca 2018r. do 31 maja 2019 r. obowiązuje od 1 do 12 miesiąca;
 2. II  okres od 1 czerwca 2019r. do 31 maja 2020 r. obowiązuje od 13 do 24 miesiąca;
 3. III okres od 1 czerwca 2020r. do 31 maja 2021 r. obowiązuje od 25 do 36 miesiąca;
 1. Taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujące na terenie miasta  Konina i zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej obowiązujące na terenie miasta  Konina i ul. Miodowej w miejscowości Brzeźno, gmina Krzymów na okres 3 lat. Zbiorowe odprowadzanie ścieków dla ul. Miodowej w miejscowości Brzeźno, gmina Krzymów świadczone jest na podstawie porozumienia komunalnego pomiędzy gminą Konin a gminą Krzymów zawartego w dniu 14.05.2001 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z 2001 r.Nr 85 poz.1613).
 1. TARYFA 2018/2021 – obowiazuję od dnia 1 czerwca 2018 roku Zatwierdzona Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 maja 2018 r.Dokument zawierający kompletne informacje nt. nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Koninie – pobierz   
 2. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE MIASTA KONINA – pobierz 
 3. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.435.2018.2 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 22.10.2018 R. – pobierz  
 4. AKTY PRAWNE
 • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody – pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – pobierz
 • Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wysokości stawki opłaty za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę na rok 2020 – pobierz
 1. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU – 2021-2024 – pobierz
  UCHWAŁA RADY MIASTA nr 421pobierz
 2. SPOSÓB ROZSTRZYGANIA SPRAW SPORNYCH PWiK SP. Z O.O. – pobierz 
 3. PROCEDURA REKLAMACYJNA PWiK SP. Z O.O. – pobierz 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z podjętą w dniu 29 listopada 2017 r. uchwałą Rady Miasta Konina, okres obowiązującej taryfy za zbiorowe zapatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Konina został wydłużony do dnia 31.05.2018 r. 
Uchwała Rady Miasta nr 592 – pobierz  

TARYFA 2017/2018 – pobierz
Podstawa prawna: Uchwała nr 450 Rady Miasta Konina z dnia 25.01.2017 r. – pobierz 
Uzasadnienie – pobierz

TARYFA 2016/2017 – pobierz 
Podstawa prawna: Uchwała Nr 254 Rady Miasta Konina z dnia 27.01.2016 r. – pobierz 
Uzasadnienie – pobierz 
Prezentacja – pobierz 

TARYFA 2015/2016 – pobierz 
Podstawa prawna: Uchwała Nr 20 Rady Miasta Konina z dnia 21.01.2015 r. – pobierz

Prezentacja cen i stawek opłat dla gospodarstw domowych – pobierz 

TARYFA 2014/2015 – pobierz
Podstawa prawna: Uchwała Nr 702 Rady Miasta Konina z dnia 29.01.2014 r. – pobierz

Przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf:

Rada Miasta Konina przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Konina na okres 01.01.2014 do 28.02.2014 r..
Podstawa prawna: Uchwała nr 672 Rady Miasta Konina z dnia 27.11.2013 r. – pobierz

TARYFA 2013/2014 – pobierz
Podstawa prawna: Uchwała Nr 478 Rady Miasta Konina z dnia 28.11.2012 r. – pobierz 

Odbiorca płaci jedną opłatę abonamentową w okresie rozliczeniowym miesięcznym za każdy posiadany wodomierz główny, urządzenie pomiarowe lub rozliczenie ryczałtowe (w zależności od sposobu dokonywania rozliczeń), z wyjątkiem odbiorców posiadających podlicznik. Odbiorca posiadający podlicznik płaci dodatkowo w okresach rozliczeniowych od kwietnia do września opłatę za odczyt podlicznika.

Instrukcja „Kwalifikowanie i kontrola Dostawców ścieków przemysłowych IN DS 02” – pobierz

Czytaj więcej Badania wody