Jak podpisać umowę z PWiK

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.06.123.858) dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

W CELU ZAWARCIA UMOWY NALEŻY:

1. Wystosować do PWiK Sp. z o.o. wniosek o zawarcie umowy (formularz do pobrania).

Wniosek zawiera następujące dane:
w przypadku osób fizycznych:

  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania / adres korespondencyjny
  • adres punktu, którego umowa ma dotyczyć
  • PESEL

Do wniosku należy załączyć kopię aktu notarialnego lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości.

w przypadku osób prawnych – podmiotów gospodarczych:

  • nazwa podmiotu
  • adres korespondencyjny
  • adres punktu, którego umowa ma dotyczyć
  • miejsce rejestracji i nr KRS
  • nr NIP
  • nr REGON

Wniosek można:
1. Przesłać pocztą na adres:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Poznańska 49
62-510 Konin

Po wpłynięciu Państwa pisma do Spółki, Dział Obsługi Klienta. Po ich przygotowaniu zostaną Państwo poinformowani o konieczności stawienia się w siedzibie Spółki celem ich podpisania.

Godziny pracy DOK:
poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00